શ્રી લુણંગદેવનાં સમાધિસ્થાન (ઠરઇધામ) ખાતે ધર્મયાત્રાનું આયોજન.

મહેશ્વરી સમાજનાં આરાધ્યદેવશ્રી લુણંગદેવનાં સમાધિસ્થાન સિંધ પ્રાંત (પાકિસ્તાન) મધ્યે આવેલ ઠરઇધામ ખાતે સવંત ૨૦૭૪ ચૈત્ર સુદ ચોથનાં રોજ ધર્મયાત્રાનું આયોજન

Read more

શ્રી ગુડથરવાળા મતિયાદેવનાં આગામી મેળા અંતર્ગત અપિલ.

શ્રી ગુડથરવાળા મતિયાદેવનાં આગામી ચૈત્ર વદ ત્રીજ ચોથનાં, તારીખ ૦૩.૦૪.૨૦૧૮ અને ૦૪.૦૪.૨૦૧૮ નાં રોજ બે દિવસીય મેળા દરમિયાન યાત્રાળુઓને સલામતીના ભાગરૂપે

Read more