શ્રી લુણંગધામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

સમાજ ઉત્કર્ષ:શ્રી અખિલ કચ્છ ગણેશ સેવક સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત શ્રી લુણંગધામ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી

Read more
Developed & Designed By InfoCentroid