કારાઘોઘા મધ્યે શૈક્ષણિક સન્માન અને વ્યસન મુક્તિ કાર્યક્રમનું આયોજન.

સમાજ ઉત્કર્ષ: મુન્દ્રા તાલુકાનાં કારાઘોઘા ગામ મધ્યે ડો.આંબેડકર-મહેશ્વરી સેવા સમિતિ (કારાઘોઘા‌) અને શ્રી કારાઘોઘા મહેશ્વરી સમાજ દ્વારા સમાજનાં વિદ્યાર્થીઓ-વિદ્યાર્થીનીઓ માટે

Read more
Developed & Designed By InfoCentroid