પશ્ચિમ કચ્છ મહેશ્વરી મેઘવાળ સમાજ દ્વારા આયોજિત છઠા સમૂહલગ્નોત્સવની તસ્વીરી ઝલક

પશ્ચિમ કચ્છ મહેશ્વરી મેઘવાળ સમાજ દ્વારા નખત્રાણા તાલુકાનાં મોટા યક્ષ મધ્યે આયોજિત છઠા સમૂહલગ્નોત્સવની તસ્વીરી ઝલક.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *