પૂજ્યશ્રી ગુડથર મતિયાદેવ સ્થાનક સંકુલમાં ઓરસિયા મેઘવાળની યાદમાં પ્રવેશદ્વાર બનાવવામાં આવશે.

સમાજ ઉત્કર્ષ: સુમરીઓનું શિયળ બચાવવા બલિદાન આપનારા અને જેના નામ પરથી અબડાસા તાલુકો ઓળખાય છે એવા વીર અબડા અડબંગની સાથે તેમની સેનાનાં સેનાપતિ ઓરસિયા મેઘવાળે પણ બહાદુરીથી લડતા લડતા વીરગતિ પામ્યા હતા. તેમની યાદમાં અબડાસા તાલુકાનાં ગુડથર ગામ મધ્યે આવેલ મોટા મતિયાદેવનાં સ્થાનક સંકુલમાં સમાજનાં દાતાના સહકારથી ત્રણ લાખથી વધુનાં ખર્ચે નવા પ્રવેશદ્વારનું ખાતમુર્હત કરવામાં આવ્યું હતું.દાતા સ્વ.લખુભાઈ કાનજીભાઈ કટુવાની સ્મૃતિમાં તેમના પુત્ર એડ.લાલજી કટુવા દ્વારા અપાયેલ દાનમાંથી ઓરસિયા મેઘવાળની કાયમી સ્મૃતિ જળવાશે.આ પ્રસંગે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં દાતા પરિવારનાં જાનબાઈ લખુભાઈ કટુવા હસ્તે ખાતમુર્હત કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Developed & Designed By InfoCentroid