શ્રી લુણંગદેવનાં સમાધિસ્થાન (ઠરઇધામ) ખાતે ધર્મયાત્રાનું આયોજન.

મહેશ્વરી સમાજનાં આરાધ્યદેવશ્રી લુણંગદેવનાં સમાધિસ્થાન સિંધ પ્રાંત (પાકિસ્તાન) મધ્યે આવેલ ઠરઇધામ ખાતે સવંત ૨૦૭૪ ચૈત્ર સુદ ચોથનાં રોજ ધર્મયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Developed & Designed By InfoCentroid