શ્રી ત્રંઇજાર યાત્રાધામ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું આયોજન.

સમાજ ઉત્કર્ષ: ભુજ તાલુકાનાં રાયધણપર મધ્યે આવેલ મહેશ્વરી સમાજનાં યાત્રાધામ શ્રી ત્રંઇજારધામ ખાતે આવતીકાલે તારીખ ૨૨.૦૭.૨૦૧૮નાં રોજ બપોરે ૩ કલાકે સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં નિયત એજન્ડા મુજબ વાર્ષિક હિસાબ અને નવી કારોબારીની રચના તેમજ પ્રમુખ સ્થાનેથી અન્ય બાબતોનું સમાવેશ કરવામાં આવશે તેવું પ્રમુખશ્રી સુરેશભાઈ પાતારીયાની યાદીમાં જણાવ્યું છે.

One thought on “શ્રી ત્રંઇજાર યાત્રાધામ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું આયોજન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Developed & Designed By InfoCentroid